Клуб по интереси „Българче“

Ръководител: Силвия Пенева
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Развиване на въображението, мисленето и уменията чрез народни танци, драматизации и моделиране. Възпитание в патриотизъм и толерантност.

Описание: Запознаване на учениците с българските народни приказки, обичаи, свързани с празничния календар и изработване на изделия, свързани с българското народно творчество.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 35 мин.
Възраст: от 2 до 2 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.