Политика за поверителност

Прозрачност при обработване на лични данни

 

В качеството си на администратор на лични данни, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  гр. Велико Търново има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.


За контакт с ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново:
Адрес: Велико Търново, ул. Мармарлийска №13
Електронна поща: patr.evt_vt@abv.bg
Интернет страница:  http://oupe-vt.com/
 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
г-н Христо Стоев
hristo_stoev1@abv.bg


ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново наричано по-долу „Училището“ като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл.3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл.5, ал.1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)
 
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните регистри(дейности):

 • Човешки ресурси;
 • Ученици;
 • Контрагенти;
 • Искания по ЗДОИ;
 • Родители;
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания;
 • Обработване на лични данни на деца във връзка с конкурси и състезания;
 • Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
 • Уведомления за нарушения за сигурността на данните;

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново.
В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

– Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
– Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
– При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново връща документите, по начина, по който са подадени.
– ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново обработва и публикува лични данни на задължените лица по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Декларациите се съхраняват в досието на служителя.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Ученици

В изпълнение на основната си дейност като Основно Училище, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново воден съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и подзаконовите нормативни актове и се събират следните данни: имена, ЕГН или ЛНЧ или друг идентификатор, информация за образование и други данни изрично упоменати в ЗПУО или друг закон, който задължава ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново като администратор да ги обработва.

Съвети за работа на учениците в интернет

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ. За повече подробности, посетете нашата страница Достъп по ЗДОИ.

Родители

Регистърът се отнася за основната дейност, сигурността на учениците, осигуряването на спокойствието на родителите и действащото законодателство. В него се съдържат персонални и паспортни данни както и данни за контакт.

Лични данни и интернет – съвети за родители

Видеонаблюдение

В ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 30 дни. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Поддръжката се извършва от специализирана в областа на видеонаблюдението фирма като същата няма достъп в реално време до визуализацията.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново се вписват в дневник с цел запазване на сигурността на учениците и работещите в Училището. В дневника се съдържат имената на посетителите както и часът на постъпване.

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново се подават по реда и условията на действащото законодателство.
При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на Училището в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обработване на лични данни на деца във връзка с конкурси и състезания

Елемент от дейността на  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново е периодичното организиране и провеждане на конкурси за детско творчество, участие в олимпиади и състезания, чиято основа цел е насърчаването и подкрепянето на творческите изяви и знания на учениците.
Участието в конкурсите е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за горепосочените цели, както и за популяризиране на изявите на учениците.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново насърчава горепосочените изяви, като осигурява баланс по отношение защитата на личните данни.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Училището в  качеството му  на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново, за личните данни, които обработва за Вас.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данниДоколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него, съгласно Правилника за дейността на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  гр. Велико Търново и нейната администрация.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“,  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, моля, свържете се с нас на имейл адрес: hristo_stoev1@abv.bg