Клуб по „Спортни игри“

 

Ръководител: Даниела Коцева
Длъжност: Учител по ФВС в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Педагогика на обучението по ФВС


Очаквани резултати: Учениците ще получат начални умения за играта мини хандбал. Разучаване на различни подвижни игри, съобразени с възрастта. Възпитаване в спортен и колективен дух.

Описание: Клубът предлага организиране на спортни колективни игри на учениците от начален етап на образование (щафетни, подвижни игри и мини хандбал).
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 35 мин.
Възраст: от 2 до 2 клас.
Брой часове: 30.
Начална дата: 1/4/2019г.
Крайна дата: 14/6/2019г.