Клуб по „Математика за изявени ученици“

 

Ръководител: д-р Катина Тончева
Длъжност: Старши учител по Математика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование:  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Математика и информатика


Очаквани резултати:   В клубът ще се решават задачи с по-висока степен на сложност. Задачите ще бъдат представяни в опростен и достъпен вид, като се акцентира към приложението на математиката в природните науки. Подобряване на успеха по математика и другите (природните) науки.

Описание:   Работата в клуба по „Математика за изявени ученици“, ще бъде опит да се представят в опростен и достъпен вид, основните идеи, подходи, модели и класически резултати, свързани с приложението на математиката в природните науки.
Изисквания: Засилен интерес в математическата наука.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 6 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.