Модул: „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”-2019

„ИДЕЙНО УЧИМ, ТВОРИМ И НАПРЕД ВЪРВИМ!”

     Училищният проект е насочен към подобряване условията на работа, към заздравяване връзката УЧИЛИЩЕ-СЕМЕЙСТВО-ОБЩЕСТВО и издигане авторитета на училището. С оборудването на стая за Занимания по интереси се създадоха условия за по-широко общуване между учениците, за придобиване на подходящи за възрастта им социални умения. Повишава се и успеваемостта на децата и тяхната дисциплина.

    Проектът е на обща стойност 9999,68 лева и е с продължителност 60 месеца.

    Основната цел на проекта е осигуряване на по-добри условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес на учениците от начален етап на основна образователна степен в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” Велико Търново.