Организация на прием след VII клас на ученици със СОП, хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и лишени от родителска грижа, настанени в приемни семейства, центрове за настаняване и домове за деца

Уважаеми родители на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП, от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, съгласно чл.95, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 10/01.09.2016г., по тяхно искане се приемат след завършен VII клас в VIII клас по документи, по специалности от професии.

Насочването на учениците се извършва от Комисия на РУО – Велико Търново.
За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование през 2022г., както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.

* Изискванията към учениците за участие в приема, съгласно чл.95, ал.1, 2 и 3 от Наредба №10/2016 (от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства) са: здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

Учениците подават в РУО В.Търново от 3 до 21 май 2022г. (всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30ч.) следните документи:
1. заявление с подадените желания;
2. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центрове за настаняване от семеен тип;
3. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за закрила на детето.
При подаването на документите се представя документ за самоличност на ученика, за сверяване на данните, след което документите се завеждат в електронната система на РУО В.Търново.
Разглеждането на документите на учениците се извършва в РУО, в периода 25.05.2022г. до 10.06.2022г.

* Приемане на документи на учениците със СОП по чл.120, ал.7 от ЗПУО

Извършва се в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) В.Търново, на адрес: гр. В.Търново, ул. Мармарлийска“ № 26 в срок от 3 до 21 май 2022г. Условията и пакета документи за подаване са публикувани на сайта на РЦПППО-В.Търново- http://regionalencentar-vt.com/
Мотивираното становище на директора на РЦПППО за насочване на учениците със СОП се изпраща до началника на РУО В.Търново. Тези ученици се насочват по документи за профили и специалности, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
След извършване на подреждане и съставяне на протокол от Комисията, в срок до 14 юни 2022г. се изпраща препис-извлечение от протокола до директорите на училища, в които са насочени учениците.
След насочването от Комисията и уведомяване на учениците, същите следват да се запишат до 17.00ч. на 04.07.2022г. в училището, където е насочен всеки от тях.
В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен план-прием, те се пренасочват от Комисията съобразно посочените желания в заявлението.