Правила за присъствено обучение

Уважаеми колеги, ученици и родители,

Здравето и защитата на децата, учениците и педагогическите специалисти са от първостепенно значение при организирането и провеждането на дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В условията на извънредната ситуация, в която се намираме, се търсят най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна среда, позволяваща присъствието на децата и учениците на територията на училището за осъществяване на допълнително обучение и за занимания по интереси, когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда.

Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните.

Макар и малко на брой, все пак имаше ученици, които не можаха да бъдат обхванати в ефективна работа с помощта на обучението в дигитална среда. Тези ученици натрупаха известни пропуски в усвояването на учебното съдържание по учебните предмети от УУП. Появява се риск от възникване на затруднения в обучението.

С оглед наваксване на натрупаните пропуски и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на образователната система, училището организира присъствена работа с децата и учениците от 01.06.2020г.

Правилата за организиране на работата по време на допълнителното обучение и дейности в училището са задължителни за спазване от всички учители, ученици, родители и непедагогическия персонал на училището.

С тях, може да се запознаете тук.