От месец януари 2020г., в училището заработиха три групи ученици с интерес в ИТ, за повишаване на техните дигитални компетентности по ПРОЕКТ:

BG05M2ОP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Ръководители на групите са:

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Славка Борисова – ст.учител ИТ: „Аз в дигиталния свят“ с 20 ученици от IV клас;
Цветелина Диманова – ст. учител ИТ: „Мултимедиен свят“ с 20 ученици от V и VI клас.

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Славка Борисова – ст.учител ИТ: „Млад графичен дизайнер“ с 15 ученици от IV клас (от 24.01.2020г.)
Симона Ченкова – учител ИТ: „Млади информатици“ с 20 ученици от V клас (от 22.01.2020г.)
Цветелина Диманова – ст. учител ИТ: „Моят дигитален свят“ с 20 ученици от VI клас (от 24.01.2020г.)

  • координатор „Организация и управление: Иваничка Петкова – директор;
  • експерт „Техническо и финансово изпълнение: Ана Ангелова – ст. счетоводител

Линк към ИСУП: https://oud.mon.bg/