Учебна евакуация при извънредни условия


На 08.11.2017 г. се проведе учебна евакуация на личния състав и ученици от ОУ „ Св. Патриарх Евтимий” и в двете смени на учебния ден . Поставените цели за оптимална организация за действие по предотвратяване на евентуално възникнали пожари и аварийни ситуации до идването на специализираните органи по противопожарна безопасност  и създаване на умения за извършване на правилни и  бързи  действия бяха успешно изпълнени. След подадения сигнал за пожар, всички ученици и преподаватели, административен и  обслужващ персонал напуснаха сградата на училището за 3 мин и 50 сек и се установиха на посочения сборен пункт. Проверени бяха уменията на отговорните лица за действия при пожар или авария, съгласно  предварително изготвения план за евакуация при извънредни условия – саниране на училището , поради което е  затворен един от изходите на сградата. Успешно проведената учебна евакуация е едно от периодичните обучения за създаване на трайни навици и умения за извършване на бързи и правилни действия, насочени към овладяване на обстановката при надеждно защитаване на здравето и живота на ученици и персонал в училището.