Клуб по интереси „Българска шевица“

Ръководител: д-р Ренета Минчева
Длъжност: Старши учител  I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Запознаване с българското фолклорно наследство – празници, обичаи, български народни приказки, песни, танци, носии и шевици. Развиване на умения за преразказване, драматизиране, моделиране, изпълнение на народни песни и танци. Възпитаване в дух на патриотизъм и хуманизъм.

Описание: Учениците в клуба ще се запознаят с материалното и духовното фолклорно наследство. Ще изготвят предмети, свързани с народния фолклор, като се включат и в подходящи сценични изяви.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 35 мин.
Възраст: от 1 до 1 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.