Възможност за възстановяване на образователния процес за ученици I-IV клас при заболяемост над 500 на 100000 души

Уважаеми родители на ученици от I, II, III и IV клас,

днес (05.11.2021г.) с известие в своя официален сайт, МОН описа организирането на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици от I-IV клас при заболяемост над 500 на 100000 души.

Това ще става по следния начин:

1. Присъственият  образователен  процес  може  да  се  възстанови  при    осигурена безопасна среда, която включва едновременно  наличие на  условията:
1.1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците;
1.2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;
1.3.  педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране,  преболедуване  на  COVID-19  или  отрицателен  резултат  от  проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището.
1.4.  допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат“. 

Регионалните управления по образованието:

2.  получават и разпределят тестовете за учениците въз основа на броя на родителите, декларирали съгласие за тестване на децата в отделната паралелка, като при разпределението  предвиждат  резерв,  без  да  се  нарушава  целостта  на  кутиите.  При необходимост съдействие за разпределението на тестовете те могат да получат от БЧК (Приложение No 1 – два файла с координати на БЧК)
2.1.  съхраняват останалите тестове като резерв в определено от началника на РУО помещение с ограничен достъп, при температура между 4 и 30 градуса С.
2.2.  предоставят  в  МОН  всеки  петък  обобщената  от  училищата  информация  по Приложение No 5.

Директорите  на  училищата

3. създават  необходимата  организация  за възстановяване на присъствен образователен  процес за учениците от I-IV клас в условията на безопасна среда, като:
3.1.  предоставят на родителите информация за бързите антигенни тестове за COVID-19, които ще се прилагат в училище, заедно с декларация за съгласие (Приложение No 2);
3.2. учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 08.11.21 г.
МОН обръща  внимание,  че  родителите  на  учениците  със  специални  образователни потребности декларират  (Приложение No 3), че тестването ще се извършва в домашни условия  и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.
3.3. обобщават получените декларации по паралелки и изпращат на РУО  информация по приложената таблица в срок до 10 часа на 09.11.2021 г. (Приложение No 4);  
3.4. организират разпределението на тестовете, предоставени чрез РУО,  въз основа на броя на родителите, декларирали съгласие за тестване на децата в отделната паралелка за всички ученици от I-IV клас;  
3.5. организират извършване на тестването в съответствие с актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата,  утвърдени  със  заповед  на  министъра  на  образованието и науката и на министъра на здравеопазването. Тестването на учениците се извършва в класната стая на паралелката (с изключение на учениците със специални образователни потребности) от медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически специалист,  като  е  допустимо  участие  на  доброволци  – родители,  медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за  ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат);  
3.6. организират обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване (синхронно или асинхронно) в зависимост от възможностите на училището;  
3.7. организират тестването в училището на педагогическите и непедагогическите специалисти  без „зелен сертификат“ със закупените  от институцията бързи антигенни тестове за COVID-19;
3.8. организират събирането на използваните тестове за COVID-19 в плътни  завързани непрозрачни чували и съхранението им в обособено помещение в училище, което се заключва. Предаването на използваните тестове ще става по допълнително указание на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите;  
3.9. ежеседмично (всеки четвъртък, не по-късно от 17 часа) изпращат на РУО информация за  броя  на  паралелките  и  за  броя  на  учениците,  които се обучават присъствено (Приложение No 5).

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ОТ УЧИЛИЩЕТО

Уважаеми родители, предвид краткият срок адекватните действия, които можем да организираме са:

1. Родителите на ученици от I-IV клас, които желаят децата им да се обучават присъствено е необходимо да попълнят декларация за съгласие за извършване на тест. Декларацията може да се изтегли от тук (по-горе в т.3.1 и 3.2) или от сайта на МОН.

2. Онези родители, които нямат възможност за разпечатване на бланките, могат да ги получат на хартия от охраната на главния вход на училището в понеделник (08.11.2021г.) след 08.00ч.

Срокът е много кратък и е възможно да причини неудобство у отделни семейства, за което се извиняваме.

Ще се радваме да видим колкото е възможно повече деца в училище!

От ръководството

Обучителни видеоклипове:

БНТ
бТВ
BGONAIR