График на дейностите, които ще бъдат организирани след приключване на учебните занятия

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед РД09-3472/ 27.11.2020 г., министъра на образованието и науката удължи работата с учениците с:

  • Две седмици за учениците в IV-VI клас (до 30 юни 2021г.), в които дните са неучебни, а ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

  • Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески дейности и две седмици (до 23 юни), в които дните ще са неучебни и ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

В тази връзка, тук може да се запознаете се с графиците на дейностите, с които учениците ще бъдат ангажирани след приключване на учебните занятия, до края на обучението им за съответния клас.

   График на Iа клас
   График на Iб клас – учениците от Iб клас ще имат занимания от ГЗИ „Патиланци“.
   График на Iв клас
   График на Iг клас
   График на Iд клас

  График на IIа клас
  График на IIб клас
  График на IIд клас

График на IIIа клас
График на IIIб клас
График на IIIв клас
График на IIIг клас
График на IIIд клас

График на IVа клас
График на IVб клас
График на IVв клас
График на IVг клас
График на IVд клас