Грипна ВАКАНЦИЯ в училище!

З А П О В Е Д

№ 105-223 / 25.01.2019г.

На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 01-14 от 25.01.2019г. на Регионалната здравна инспекция гр. Велико Търново, и във връзка с нарастващият брой на регистрираните случаи на заболели ученици с ОРЗ и грип,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

  1. Обявявам грипна ваканция за всички ученици от I до VII клас, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г. включително.
  1. Учениците да се явят на училище за редовни учебни занятия на 06.02.2019г. с програмата за II учебен срок, както следва:
  • I клас – I-ва смяна. Начало на занятията: 08.00ч.
  • II-IV клас – II-ра смяна. Начало на занятията: 13.30ч.
  • V-VII клас – I-ва смяна. Начало на занятията: 08.00ч.

Учениците да се явят в училище не по-късно от 10 минути преди началото на I-вия учебен час.

  1. На 26.01.2019г. от 09.00ч. ще се проведе олимпиада „Знам и мога“. Записаните за участие ученици да се явят в училището в 08.30ч., във фоайето на главния вход.
  1. На 05.02.2019г. от 09.00ч. в училище ще се проведе областен кръг на олимпиадата по Физика. Класираните ученици да се явят в 8.30ч. във фоайето на главния вход.
  1. Класните ръководители да уведомят учениците и родителите с текста на заповедта.
  2. Иван Иванов – зам.-директор АСД, да публикува заповедта на сайта на училището.

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Директор : (п)
Иваничка Петкова