Дистанционно обучение от 16.03.2020г.

Уважаеми родители, ученици и учители,
със своя заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. министърът на здравеопазването въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020г.:
„ – Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
– Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
– Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно­организационната им форма.“

В този случай, в училището ще бъде разработена система за преподаване и проверка на учебния материал, при която ще се използват изключително електронни ресурси.
С нея ще започнем работа от 16.03.2020г.

Тя ще включва:
1. Ново седмично разписание с не повече от 4 учебни часа на ден за всеки клас и паралелка, което ще бъде качено тук, на сайта на училището.
2. Внедряване на електронна платформа за организиране и обучение от разстояние (Microsoft Teams).
3. Ако има ученици, които нямат възможност да се включат в този нов вид обучение още от 16.03.2020г., нека да се свържат по телефона с класните си ръководители, за да намерят заедно подходящо решение на ситуацията (напр. чрез самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда).
4. Чрез избрани от училището и конкретния учител електронни платформи, ще се окаже подкрепа за самоподготовка и упражнения на учениците, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи.

Уважаеми родители,
Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес.
Разчитаме изключително на вашата помощ в този труден за всички ни момент, като подкрепите процесът на преподаване и учене в електронната среда от разстояние, особено при нашите най-малки ученици.
Ще се наложи да съдействате за осигуряването на електронни профили на децата си в MS Teams и други електронни платформи, които изискват това. Те ще бъдат безплатни, на български език и няма да изискват информация за пола на участника.

Мерките, които сега ще бъдат взети, са продиктувани от извънредните обстоятелства, при които се налага да се действа своевременно. Отчитайки, че не всички ученици разполагат с необходимите електронни устройства за работа в дигитална среда, училището ще даде възможност за общуване от разстояние и чрез използването на хартиените учебници и помагала.
Смятаме обаче, че с тези мерки се поставя само началото на бъдещата системна работа за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционна форма на обучение.

С уважение,
Иваничка Петкова
директор