Еднократна помощ за ученици в I или VIII клас през 2021/22 уч. година

ИНФОРМАЦИЯ
за родителите на ученици, които ще бъдат в I или VIII през
учебната 2021/2022 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
както вероятно знаете, всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата 2021/2022 учебна година.
Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.
Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/ попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация.
В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
– удостоверение, че детето (децата) е записано в I или VIII клас;
– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител,
но не по-късно от 15 октомври 2021г.
Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението-декларация може да бъде подадено към Д“СП“ по настоящ адрес по електронен път.
Електронната услуга за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в I клас (778) и електронната услуга за ученици, записани в VIII клас (3121), са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление.
Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси може да се обърнете към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 или имейл: help@e-gov.bg

от ръководството
09.08.2021г.