1. 1. Наименование на административната услуга

– Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училището, извършващо задължително предучилищно образование

  1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

– Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
– Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

      3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново

  1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“, не е необходимо   заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

– Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

– Безсрочен

 1. Такси или цени.

– Не се дължат

  1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

– Регионално управление на образованието – Велико Търново,

– Министерство на образованието и науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

– Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: info-300103@edu.mon.bg
 1. Начини на получаване на резултата от услугата:

– Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице.