И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   Т А Б Л О

за изпитите – дневна форма, индивидуална форма, присъствено изпитване (за ученици в ОРЕС)

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
през учебната 2021/2022 година

 

Вид на изпита Дата Място Начален час Оповестяване на резултатите:
        в срок до място
 за оформяне на срочна оценка по Биология и здравно образование в VII клас на ученици в ОРЕС  19.01.2022г. стая 100  13:00 21.01.2022г. ел.дневник Школо