И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   Т А Б Л О

за изпитите – дневна форма, индивидуална форма, самостоятелна форма, присъствено изпитване (за ученици в ОРЕС)

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
през учебната 2023/2024 година

 

Вид на изпита Дата Място Начален час Оповестяване на резултатите:
        в срок до място