Клуб по екология „Климатът и аз“

Ръководител: Ивелина Дачева
Длъжност: Заместник-директор УД в начален етап
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Начална училищна педагогика, Музикална педагогика


Очаквани резултати: Изграждане на мотивирано поведение, насочено към опазване на природата, разумно използване на енергията и подобряване качеството на живот.

Описание: Основната цел на клуба е опознаването на природните възможности за създаване и пестене на енергия.
Изисквания: Любознателност и креативност. Любов към природата.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 5 клас.
Брой часове: 68
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 15/6/2020г.