Клуб „Многознайко“

 

Ръководител: Галина Генчева
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика / Право


Очаквани резултати: Запознаване с работата на местните музеи, библиотеки и институциите в града. Патриотично възпитание и продължаване на традициите в областта на държавните и местните институции.

Описание: Учениците ще се запознаят с историческите забележителности и ценности, завещани от видните българи. В рамките на учебните часове ще обходят музеи, библиотеки, и държавни институти, с цел – възпитаване в патриотичен дух и продължаване на традициите в местните институции.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 3 до 3 клас.
Брой часове: 50.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.