Клуб „Осем“

 

Ръководител: д-р Офелия  Иванова
Длъжност: Педагогически съветник в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Психология / Български език и История


Очаквани резултати: Учениците ще изградят умения за разпознаване на чувствата и справяне с различни емоционални състояния.

Описание: Клубът е индикация за нов подход в обучението ни, а именно – изграждане и създаване на умения за разпознаване на чувствата. За справяне с болката, гнева, стреса и обидата. Осем са основните емоции и те поставят името на клуба.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 7 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 7/2/2019г.
Крайна дата: 14/6/2019г.