Клуб „Млад депутат“

 

Ръководител: д-р Офелия  Иванова
Длъжност: Педагогически съветник в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Психология / Български език и История


Очаквани резултати: Възпитание в толерантност при възприемане на различните, работа в екип, носене на индивидуална отговорност при вземане на колективни решения.

Описание: Клубът ще има за цел: възпитане умения за мъдро водене на другите. Да следваме другите, без да губим себе си, да уважаваме чуждите граници и да развиваме своите таланти. Да приемаме и даваме любов и подкрепа.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 5 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 7/2/2019г.
Крайна дата: 14/6/2019г.