ОТЧЕТИ, РЕЗУЛТАТИ, СНИМКИ

План за дейностите на учениците от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ по иновационната програма „Нашето слънчево училище“ за 2022-2023 година (финал).

                       В последния ден на месец ноември 2022г. се проведе съвместно занятие на клуб „Млад химик“ и клуб „Млад еколог“, което беше насочено към изследване на състава на храните и определяне на ползите и вредите им върху човека. Фокусът на занятието бе насочено към един от най-използваните хранителни продукти в българските домове – киселото мляко. Учениците се запознаха с процесът на млечнокисела ферментация, както и с главния „виновник“ за нея – бактерията Lactobacillus bulgaricus. Запознаха се и с личността на д-р Стамен Григоров – откривателят на тази бактерия. Учениците изследваха проби от различни марки кисели млека за наличие на една доста често срещана скрита съставка – нишестето. След като определиха ползотворното действие на бактериите за производството на хранителни продукти, проведохме беседа и за вредите, които могат да нанесат върху човешкото здраве. Анализирахме резултатите от направеното една седмица по-рано изследване – учениците докосваха различни предмети, които използват ежедневно –  телефони, чинове и др., след което с мръсни ръце оставиха отпечатъците си върху филии хляб. По този начин те определиха какво е количеството на бактериите, които се развиват около тях. Накрая учениците наблюдаваха под микроскоп проби, в които се намират микроорганизми, от собственоръчно изработени нетрайни микроскопски препарати. С помощта на семена и различни други материали, те изработиха модели на такива организми в желатин.


                       

Между 27 и 29 април 2022г. бяхме гости на любезните ни домакини от иновативното I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев. Заедно с колегите и децата от с.Кавракирово и гр. Сандански посетихме три открити урока и един интердисциплинарен урок по БЕЛ, история и цивилизации, музика, изобразително изкуство на тема „Българинът между Ориента и Европа“. Взехме участие и в образователния форум „Креативност и иновации“, Регион Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област, София град), на който се запознахме с много иновативни практики и методи на преподаване.
На учениците обаче хареса съвместния урок по Изонит с децата на домакините от IV клас.

:~)

                       От 18 до 20 април имахме удоволствието да бъдем домакини на срещата между училищата от област Благоевград, включили се в програмата за обмен на добри практики – „Иновации в действие“.
                      Учителите и учениците от иновативното I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев и неиновативните ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Кавракирово и IV ОУ „Св. св. Козма и Дамян“ гр. Сандански присъстваха на открит урок в близкия на училището парк „Дружба“, представен от клуб „Млад еколог“ и открит урок на тема „Глобални цели за устойчиво развитие“ – Чиста вода и санитарно-хигиенни условия, представен от клуб „Млад химик“. Посетиха паметни места в парк „Дружба“ и музеи в града.
Специалисти от РИОСВ ги запознаха с проблемите на околната среда в региона и защитените животински и растителни видове в област Велико Търново и Габрово.
                      В края на срещата, учениците се включиха в общо експериментално изследване на водите на река Янтра. Като символ на нашето ново приятелство, заедно засадихме дърво в парка, което ще бъде отглеждано от всички нас.

:~)

 Дни на разменено гостуване -> Велико Търново – Варна на 8-10 и 21-23 юни 2021г.

Повече за дейността на групите вижте тук:

Млад химик

Млад еколог


Защо станахме иновативно училище?

Искаме да внедрим иновативната обучителна система, защото тя е гъвкава и мотивираща. Провокира интереса на участниците и ги стимулира за успех. В работата си с младите хора сме стигнали до извода, че има остра необходимост от фокусиране вниманието на учениците към екологичните проблеми в регионален и световен мащаб.

С настоящата иновация, продължена и разширена през годините, училището ще се наложи като иновативен обучителен център в региона по въпросите за опазването на околната среда и енергийната ефективност. Доброто ни взаимодействие с Националния доверителен Еко фонд през последните години, ни дава основание да сме уверени в нашите възможности и важността на заложената цел – опазването на околната среда и съхраняване на природното наследство.

Продължителност на иновацията

Иновативният елемент в обучението на участващите ученици ще бъде с продължителност 3 учебни години.

Описание и участници

 • Иновацията ще бъде реализирана в две направления:

1. Иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. Използване на нови методи на преподаване

(1). Иновативните елементи се изразяват в темите на ФУЧ „Млад еколог“ и ФУЧ „Млад химик“, които са ориентирани изцяло към практическото приложение на знанията на учениците по учебните предмети ЧП, БЗО и ХООС, в експериментална работа сред природата, използвайки уреди за измерване на температура, влажност, атмосферно налягане, киселинност на вода, почва и т.н. Специално за часовете свързани с настоящата иновация, ще бъде изградена открита класна стая в двора на училището, където ще могат да бъдат провеждани голяма част от предвидените занятия, както и близкия до училището парк.

(2). В иновацията са включени ученици от V-ти клас, които ще се обучават 3 последователни години с часове по ФУЧ „Млад еколог“. Общ брой 26 ученици. Учебните часове и в двете групи ще са по 2 час/седмично, в Раздел “В” от УУП. Участието на учениците по проекта ще продължи до края на учебната 2022/2023г.,  като всяка година ще надгражда знанията от предходната.

Общо 57 седмокласници през учебните години 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ще се обучават във ФУЧ „Млад химик“.

 • Учениците ще придобиват нови знания по време на опитна (експериментална) работа в класната стая на открито, градския парк до училището и/или класната стая.
 • Ще работят самостоятелно или в екипи, като учителят ще задава целите и ще следи за тяхното изпълнение.
 • Ще могат да споделят своите постижения в социалната мрежа, в секция новини (до 5 мин. във вид на репортаж) за установени екологични замърсявания или добри доброволчески инициативи.

Очаквани резултати

За учителите :

 • Ще са повишили своята професионална квалификация, компетенции и мотивация.
 • Ще са работили в неформалната обстановка на класна стая на открито с ученици, които са избрали с желание да работят по посочените теми.
 • Ще могат да  мултиплицират своите умения, чрез включване на ученици и от други класове;
 • Ще са участвали в образователен проект с иновативна насоченост, и ще повишат своите умения за ръководене на проект.
 • Преодоляна е съпротивата срещу иновацията.
 • Включване на родители и външни организации.
 • Коригиращи мерки при необходимост(промяна на целевата група или екипа).
 • Споделяне на опит в социалните мрежи и в сайта на училището.

За учениците :

В класните стаи ще се виждат по-щастливи ученици, мотивирани и доволни – че са включени в иновационен проект „Нашето слънчево училище“. Придобитите умения за търсене, анализ и обобщаване на резултати са необходимо условие за успешно обучение по всеки друг учебен предмет. Участията в публични изяви всяка година, ще спомогнат за личностното развитие на учениците като активни, будни млади граждани на своят град и държава.

Учениците ще придобият умения за:
През 1-вата година: Запознаване със същността на материята – природа, екологични проблеми, устойчиво развитие.
През 2-рата година: Самостоятелни изследвания под напътствията на ръководителя.
През 3-тата година: Разработване и представяне на собствен проект (макет, видео филм за репортажи от еко-инициативи, публикувани есета, изследвания в прогрес – тригодишен наблюдаван период).

Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики

Възможно е да се разширят, развият и използват отново:

– придобитите умения на Ръководителите на групи, Уменията на административния персонал, изградените взаимоотношения с външни организации, специализирани в областта на екологичните въпроси и производството на възобновяема ел.енергия.

– училищния опит, педагогическите и организационни практики сред други училища чрез организиране на работни срещи с колеги,  участие в състезания на екологични теми и споделяне в социалните мрежи и на сайта на училището постиженията на нашите ученици.