Ние, в помощ на природата


С изпълнението на целите и задачите които си поставяме с настоящата иновация ние искаме да бъдем градивна част от нея. Опознавайки я, да я заобичаме още повече и да се научим да я пазим и ценим. Да научим и другите да го правят.

Да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем граждан-ско съзнание у тях увеличавайки инициативите ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост. Да се разширят знанията на учениците за екологичните проблеми на чове-чеството. Да се изградят навици за екологична култура и отговорно поведение при използването на природните ресурси. Чрез иновацията училището има амбицията да бъде лаборатория за обра-зователно експериментиране и иновации в областта на природните науки и екологията. Същевременно в процеса на обучение ние ще предявим към учениците и учителите своите по високи очаквания и стандарти. Ще насърчим реализирането на смели креативни и иновативни образователни идеи.

Главни изпълнители на иновацията:

Вижте тяхната работа: Таня Илиева – учител по „Биология и здравно образование“ и „Човекът и природата“, ръководител на ФУЧ „Млад откривател“.


Вижте тяхната работа: Полина Джамбазова – учител по „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“, ръководител на ФУЧ „Млад химик“.

Защо решихме да продължим и разширим иновацията?

През учебната година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ защити кандидатурата си за иновативно училище по природни науки и екология с име на проекта „Нашето слънчево училище“. В продължение на три учебни години 85 ученици от V-VII клас се обучаваха във ФУЧ „Млад химик“ и ФУЧ „Млад биолог“. Продължаващият им интерес в областта на природните науки ни накара да продължим и да разширим обхвата на иновацията с още три години и нови теми със засилен експериментален и изследователски характер. Новата иновация ще включва по широко използване на интерактивни и творчески модели на обучение учене на основата на проекти участие в занятията на завършили ученици участвали в миналия иновационен проект игрови методи включително използването на ИКТ и на гостуващи учители по конкретни теми.

Продължителност на иновацията

Срокът, в който иновативните елементи ще бъдат изпълнявани в часовете за факултативно обучение е три учебни години – до края на месец август 2026г.

Елементите, в които е насочена нашата иновация, са:

  • организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението обучението и образователната среда;
  • разработване по нов начин на учебно съдържание учебни планове и учебни програми.

В иновацията планираме да включим ученици от V-ти клас, които ще се обучават 3 години: първата година с часове по ФУЧ „Млад химик“ – две групи по 1ч. сед., втората година VI клас с часове по ФУЧ „Млад откривател“ две групи по 1ч. сед., и третата година VII клас две групи ФУЧ по 2ч. сед., като учениците сами ще изберат къде да участват в групата по биология или по химия. С помощта на класните им ръководители родителите и други педагогически специалисти, с децата трябва да се проведе кариерно ориентиране, за да може след завършването на клас те да се насочат в желаната паралелка с подходящ профил. Общият брой на петокласниците е 29. Броят на седмокласниците, които ще се обучават във ФУЧ „Млад химик“ е 50. Общо 37 седмокласници през учебните години ще се обучават във ФУЧ „Млад откривател“ и 43 от VI кл. Общият брой на включените ученици е 86, като 29 от тях ще участват в пълния тригодишен цикъл, 14 в двугодишен а останалите 43 ученици ще вземат участие в едногодишно обучение.

Очаквани резултати

  • за учителите:

В края на проекта учителите ще са повишили своята професионална квалификация, компетенции и мотивация:
* Ще са работили в неформалната обстановка на открито с учениците както и при новите условия които ще предостави бъдещият STEM център.
* Ще могат да мултиплицират своите умения чрез включване на ученици и от други класове.
* Ще са участвали в образователен проект с иновативна насоченост и ще повишат своите умения за ръководене на проект.
* Включване на родители и външни организации.
* Коригиращи мерки при необходимост (промяна на целевата група или екипа).
* Споделяне на опит в социалните мрежи и в сайта на училището.

  • за учениците:

Придобитите умения за търсене, анализ и обобщаване на резултати са необходимо условие за успешно обучение по всеки друг учебен предмет. Участията в публични изяви всяка година, ще спомогнат за личностното развитие на учениците като активни будни млади граждани на своят град и държава. Учениците ще придобият умения за:
През 1-вата година: Запознаване със същността на материята – природа екологични проблеми, устойчиво развитие.

През 2-рата година: Самостоятелни изследвания под наблюдението на ръководителя.

През 3-тата година: Разработване и представяне на собствен проект макет видео филм за репортажи от еко инициативи публикувани есета изследвания в прогрес тригодишен наблюдаван период Ще се ориентират за бъдещата си професионална насоченост.

  • за родителите:

Децата им ще придобият иновативни интегрирани познания и умения в собственото им училище, без нужда от посещения на школи или други допълнително платени обучителни структури. Проектът ще заостри вниманието на децата към проблемите на нашето време, които ще искат разрешение от тях. При успех учениците могат да бъдат насърчавани и подкрепяни от родителите си да продължат своя интерес към природните науки за да станат те тяхно професионално призвание.

  • за Обществото:

          Ако учениците проявят постоянство ще се запълни нуждата от квалифицирани биолози, химици или еколози на пазара на труда.

Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики

Възможно е да се разширят, развият и използват отново:
        – придобитите умения на Ръководителите на групи, Уменията на административния персонал, изградените взаимоотношения с външни организации, специализирани в областта на екологичните въпроси и производството на възобновяема ел.енергия.
         – училищния опит, педагогическите и организационни практики сред други училища чрез организира-не на работни срещи с колеги,  участие в състезания на екологични теми и споделяне в социалните мрежи и на сайта на училището постиженията на нашите ученици.


Снимки от гостуването ни в ОУ „Райна Княгиня“ гр. Пловдив
Посрещнаха ни любезни и усмихнати хора, заредиха ни с енергия и нови идеи. 🙂Програма за посрещане на партньорите по НП „Иновации в действие“
в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
на тема:
„Еко – подкрепа в града“
(13.05-15.05.2024г.)


Първи ден (Понеделник 13.05.2024г.)

13:00ч. – 14:00ч.

Посрещане на гостите по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново. Взаимно запознаване и представяне на иновативни практики в дейностите на клуб „Млад откривател“ и клуб „Млад химик“ през учебната година.
14:00ч. – 14:40ч. Иновативен урок „Процеси и явления в природата“ с клуб „Млад химик“ V клас.
15:00ч. – 15:40ч. Иновативен урок „Научният метод-приложение“ с клуб „Млад откривател“ VI клас.
15:40ч. – 16:00ч. Дискусия и споделяне на опит между училищата партньори.


Втори ден (Вторник 14.05.2024г.)

9:30ч.

Сборен пункт ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – пешеходно придвижване до сградата на Областния съвет на БЧК.
10:00ч. – 11:00ч. Иновативен урок на тема „Ние в помощ на здравето“ – практическо занятие за
оказване на първа долекарска помощ с клуб „Млад откривател“ VII клас в БЧК.
11:00ч. – 12:30ч. Свободно време и обяд.
13:00ч. – 13.30ч. Сборен пункт ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – придвижване до Стамболовия мост.
13:30ч. – 14:10ч. Иновативен урок на тема „Нашата река – р. Янтра“ с клуб „Млад химик“ VII клас.
14:15ч. – 16:40ч. Придвижване по улица „Гурко“ и посещение на Музей “Възраждане и Учредително
събрание”.
16:50ч. Посещение на Музея на восъчните фигури. (по желание).


Трети ден (Сряда 15.05.2024г.)

9:30ч. – 10:00ч.

Обобщаване на дейностите от изминалите два дни. Заключителна среща.
10:10ч. – 10:30ч. Засаждане на дърво в парк „Дружба“, по случай нашето запознанство и приятелство.
10:30ч. Свободно време за гостите и отпътуване.