Подаване на заявления за прием в VIII клас от ученици със СОП и хронични заболявания и увреждания

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА,

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по  чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, ученици, настанени в приемни семейства, съгласно чл.95, ал.1, 2 и 3 от Наредба №10/2016г. за организация на дейностите в училищното образование, по тяхно искане се приемат след завършен VII клас в VIII клас по документи, по специалности от професии.

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Изискванията към учениците за участие в приема съгласно чл.95, ал.1 (Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.) и ал.2 от Наредба №10/2016г.(Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.) са здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

  1. Учениците с хронични заболявания от 03.05.2021г. до 21.05.2021г. подават в РУО В.Търново (ул. „Архитект Георги Козаров“ № 1) следните документи:
  • Заявление с подредени желания;
  • Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центрове за настаняване от семеен тип;
  • Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за закрила на детето.

Всеки работен ден от 05.05.2021г. до 21.05.2021г. от 09.00ч. до 17.30ч. ще се приемат заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип, ученици, настанени в приемни семейства.
При подаването на документите, учениците удостоверяват самоличността си с документ за самоличност и същите се завеждат в електронната система на РУО В.Търново.

  1. Приемането на документите на учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми и се оценяват с качествени  оценки, се извършва в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Велико Търново от 03.05.2021г. до 21.05.2021г.

Условията и необходимите документи са публикувани на сайта на РЦПППО В.Търново.
Мотивираното становище на директора на РЦПППО за насочване на учениците със СОП съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО се изпращат до комисията в РУО В.Търново. Учениците със СОП се насочват по документи за профили и специалности, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
След насочването от комисията и уведомяване на ученици, същите следва да се запишат след края на втория учебен срок на 01.07.2021г. до 17.00ч. в училището, където е насочен съответния ученик.

В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен план-прием, те се пренасочват от комисията съобразно посочените желания в заявлението.