От учебната 2018/2019 година в системата на образованието започнаха дейностите по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
Проектът има срок на действие до края на учебната 2020/2021 година.

В целевата група на проекта влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Допустими дейности

Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.
Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се включи в проекта на 10.04.2019г., като от тогава до сега 34 педагогически специалисти получиха възможност да възстановят своите разходи, направени за повишаване на личната си квалификация (Дейност 2).

Училището е и самостоятелен възложител на обучения, като досега са обучени 45 педагогически специалисти (Дейност 1).

Работата ни по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ продължава и през настоящата 2020/2021 година.

Връзка към ПРОЕКТА: https://teachers.mon.bg