ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Проектът е на обща стойност 109562541.93 лв. и е с продължителност на изпълняваните дейности 35 месеца.

Основна негова цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID–19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група на проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Дейности по проекта са:

  • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в .т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)
  • Дейност  5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се включва в следните допустими дейности:

По ДЕЙНОСТ 1 са получени 82 бр. лаптопи за ученици, с цел обезпечаване на учебния процес в условията на криза и осигуряване на непрекъснат учебен процес в случай на преминаване към обучение в електронна среда. Техниката ще бъде предоставена за временно ползване на учениците по предварително зададени критерии (братя или сестри в училището, така че всяко от децата в семейството да бъдат осигурени със свое устройство, деца от семейства в затруднено материално положение и др. )

По ДЕЙНОСТ 2 за 2020/2021 година са предвидени да се обучат ученици от начален и прогимназиален етап, разпределени в три групи за усъвършенстване на уменията им за обучение от разстояние в електронна среда

За учебната 2021/2022 година са планирани да се обучат новопостъпилите ученици от първи клас.
По ДЕЙНОСТ 4 за 2020/2021 са предвидени занятия с две групи родители на ученици от   уязвими групи и три групи с родители на ученици, постъпили в първи клас за учебната 2021/2022 година.

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

Благодарение на настоящият проект, успешно осигурихме оборудването с лаптопи на учениците, участващи във факултативно изучаваните часове в групите по „Млад химик“ и „Млад еколог“. 14 мобилни устройства получиха младите ни химици от VIIа и VIIб клас, а 13 – младите еколози от VIб и VIг клас, с които успешно изпълняват творческите и практическите задачи в областта на училищната иновация в двете класни стаи на открито. Наличието на лаптопи и безжичен интернет на територията на училището, както и подсигурените маси и пейки в стаите, са напълно достатъчни на младите ентусиасти в откриването и изследването на екологични и природосъобразни въпроси.
В учебните часове по ХООС в VII клас се използват още 24 лаптопа от проекта, с които учениците в час могат да извършват виртуални опити в безопасна среда.