Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво (BEACON – ФАР) е проект, който насърчава действията в областта на климата и улеснява обмена между националните правителства, общините и училищата в Европа. Целта на проекта е да укрепи двустранното и многостранното сътрудничество и да създаде общ стремеж за осъществяване на Парижкото споразумение. Чрез съвместно обучение, изграждане на мрежи и специализирани консултантски услуги, създателите на политики, общинските участници и преподавателите ще придобият технически и свързани с процеса умения, които да им помогнат да разработят, усъвършенстват и прилагат мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

Основните дейности в училището са:                                                                             

  • Обучение на учителите;
  • Първа енергийна обиколка на училището;
  • Подготовка на информация за енергопотреблението в предходни години;
  • Сформиране на енергийни екипи;
  • План за работа;
  • Работа на енергийните екипи и отчитане на резултатите.

За целите на работата НДЕФ ни осигури измервателни уреди, материали за работа, ресурси за участие в срещи и семинари.

Дейността на отрядите започна с поставяне на баджове и запознаване с отговорниците – параджията и служителя от Канцеларията, включени в проекта. Запознаване с източниците на енергия. Учениците представиха проекта пред своите съученици, като нагледно демонстрираха редица правила, свързани с пестенето на електроенергия и правилното проветряване на класната стая. Във всяка класна стая бе поставена 5-минутка /оцветена листовка/ за проветряване, изработена от четвъртокласниците, а по коридорите в училището /близо до електрическите ключове/ бяха поставени табла с правила за изгасване на лампите и  електрическите уреди в класните стаи.

„Енергиен отряд 1“ с ръководител Светлана Петрова

После научиха механизма на отопление в училище. Всички видяха двата котела: един на природен газ и един на нафта. Разбраха, че водата се загрява в котлите и след като достигне 60-70 0, термостатът отваря клапан и водата, посредством помпа, се подава по тръби към радиаторите в училище.

Учениците от двата отряда се информираха за нагласата на термостатния клапан на температура от 55 до 70 градуса чрез таймер, монтиран в пулта на котлите. Това обаче много зависи от външната температура на въздуха. Забелязаха, че в котелното помещение не е топло, защото има изолация на тръбите с топла вода.

„Енергиен отряд 2“ с ръководител Таня Илиева

През месец януари, участниците в отрядите изработиха и разлепиха по коридори и стаи, тоалетни и служебни помещения, знаци за пестеливо ползване на светлинната енергия. Изработиха и разлепиха по коридори и стаи, тоалетни и служебни помещения знаци за пестеливо ползване на светлинната енергия. Осъществяват контрол за включени лампи и в тоалетните, коридорите, съблекалните, умивалните. Сами се стремят да променят непрекъснато поведението си, за да се пести енергия чрез всяка класна стая.

Многостранен диалог и сътрудничество, обмяна на знания и опит.