Уважаеми родители и заинтересовани лица,

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им
на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ има следните свободни места за прием на ученици (към 01.10.2020г.):

 

       I б – 1 място (с избираем УЧ: Български език, Математика, Английски език)
     III д – 1 място (с избираем УЧ: Български език, Математика, Английски език)
      V а – 2 места (с избираем УЧ: Математика)
    VI б – 2 места (с избираем УЧ: Математика, Немски език, Руски език)
    VI г – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Немски език, Испански език)
    VI е – 1 място (с избираем УЧ: Математика, Руски език, Испански език)
  VII д – 3 места (с избираем УЧ: Математика, Немски език, Испански език)