Спечелен проект


ОУ„ Св. Патриарх Евтимий” кандидатства и спечели проект на МОН за 18 110 лв. по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”.  Средствата ще бъдат изразходвани за създаване на нова класна стая, оборудвана със съвременни ИКТ – интерактивна дъска, проектор, 20 работни места  с 20 лаптопа.  Целта е да се постигне широко приложение на съвременните информационно-комуникаивни технологии в образователния процес, ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като едновременно ще се наблегне и на обучението на педагогически специалисти за търсяне и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група.