С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     У В А Ж А Е М И   Р О Д И Т Е Л И,

Съобщаваме Ви, че от 17.01.2019г. до 27.02.2019г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се открива строителна площадка за ремонт на покрива на училищната сградата.

За недопускане на инциденти на територията на училището и във връзка с опазване живота и здравето на Вашето дете, молим за съдействие и разбиране в усилията ни за организирането на учебния процес в условията на ремонт.

Уверяваме ви, че безопасността на нашите учениците и качеството на образованието по време на ремонта са гарантирани, при стриктното изпълнение на проведения от класния ръководител Извънреден инструктаж, с който са запознати  Вашите деца /срещу подпис/.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАНИЧКА ПЕТКОВА,

Директор на ОУ „Св.П.Евтимий“

гр.Велико Търново