Клуб по интереси „Търновче“

Ръководител: Гергана Динева
Длъжност: Старши учител  I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати: Запознаването с миналото, настоящето и бъдещето на институциите в родния край.

Описание: Опознаване и изучаване забележителностите и историята на град Велико Търново.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 3 до 3 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.