Уведомление за участие в НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“.

Уважаеми родители! Скъпи ученици!

През учебната 2022/2023 година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще кандидатства по НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

В тази връзка в училището ще се сформират 4 групи по различните модули:

  • Модул 1: „Изкуства“ – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално:
  1. Музикално изкуство:
  • Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен;
  • Инструментална група за изпълнение на съвременна музика.
  • Модул 2: „Спорт“ – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта:
  • Волейбол;
  • Футбол

Очаквани резултати от реализиране на Проекта:

  • осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

− насърчен и засилен интерес на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;

− изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− повишена музикална, танцова и театрална култура на подрастващите и насърчен интерес за съхраняване и утвърждаване на културните ценности;

− стимулиран интерес на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към високите спортни постижения;

− развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен начин на живот.