НАСТОЯТЕЛСТВОТО при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново е създадено по разпоредбите на ЗПУО.

Чл. 306.(1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

Чл. 308.(1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:
1. СЪДЕЙСТВАТ за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
2. ПОДПОМАГАТ изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
3. СЪДЕЙСТВАТ при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците,
учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. СЪДЕЙСТВАТ за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
5. ОРГАНИЗИРАТ и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
6. СЪДЕЙСТВАТ обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
7. СИГНАЛИЗИРАТ компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

Състав на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
избрано на Общо събрание (от 10.10.2019г.):

Председател: Венцислав СПИРДОНОВ

Членове:

  • Цветан ЗЕЛЕНКОВ – секретар
  • проф. Петко ПЕТКОВ
  • Петко ПАВЛОВ
  • Данаил КЕРНОВ – касиер

БАНКОВА СМЕТКА на НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

Банка: Българо-американска кредитна банка

BG 51 BGUS 91601004809400
Основание: Дарение
В полза на: СДР „Училищно настоятелство“ при ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр.Велико Търново


Благодарим на всички отзовали се! 🙂