Общо събрание на 10.10.2019г.

Уважаеми родители,
напомняме Ви, че на 10.10.2019г. от 18.00ч. в кинозалата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ще се проведе Общо събрание с родителските активи (комитети).
Дневният ред на заседанието ще бъде следния:

1. Представяне на отчет на сдружението с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, за изтеклата година;
2. Избор на нов Управителен съвет на училищното настоятелство;
3. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
4. Избор на Обществен съвет на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ с тригодишен мандат.
5. Разни.

Очакваме ви!
от ръководството