Неучебни дни 29.01-09.02.2020г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ EВТИМИЙ”

гр.Велико Търново, ул. Мармарлийска № 13 тел.: 062/539 410, e-mail: patr.evt_vt@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 150-282/28.01.2020 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със заповед РД-01-21/28.01.2020 г. на РЗИ за повишения брой заболели ученици с ОРЗ и заповед РД 09-213/ 28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на грипна ваканция,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Обявявам грипна ваканция за всички деца от ПГ-А, ПГ-Б и всички ученици от I до VII клас, считано от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително.
 2. Учениците да се явят на училище за редовни учебни занятия на 10.02.2020 г. с програмата за втори учебен срок, както следва:
 • ПГ-А – I-ва смяна;
 • ПГ-Б – II-ра смяна;
 • I клас – I-ва смяна. Начало на учебните занятията в 08:00 часа;
 • II-IV клас – II-ра смяна. Начало на учебните занятия в 13:30 часа;
 • V-VII клас – I-ва смяна. Начало на учебните занятията в 08:00 часа.

Учениците да се явят в училище не по-късно от 10 минути преди началото на първия учебен час.

 1. Всички учители следва да извършат преструктуриране на учебното съдържание по съответните предмети, без пропускане на теми, като това следва да бъде отразено в електронния дневник в срок до 14.02.2020 г.
 2. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с текста на заповедта.
 3. На 01.02.2020 г. от 09:00 часа в ПМГ „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново ще се проведе Областен кръг на олимпиадата по математика. Класираните ученици да се явят в сградата на ПМГ и да са заели местата си не по-късно от 08:30 часа, като носят документ за самоличност и чертожни материали.
 4. На 10.02.2020 г. от 12:00 часа ще се проведе състезанието на СБНУ „Аз и числата“.
 5. На 11.02.2020 г. от 11:30 часа ще се проведе Международния турнир „Математика без граници“ – зимен кръг 2020 г.
 6. Иван Пейков Иванов – заместник-директор по УД, да публикува заповедта на сайта на училището.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

 

 

Директор: (п)

Иваничка Петкова