ЕЖЕСЕДМИЧЕН ОБЗОР НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩЕТО

Ако сте родител на дете под карантина, за Вас е важно да знаете:

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Изисквания:

 1. Единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск;
 2. Ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
 3. Ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения;
 4. Не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
 5. Не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
 6. Децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето;
 7. Ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения;
 8. Средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
 9. Помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;
 • В случай че сте контактни или заразени с COVID-19 и не може да излизате от дома си, свържете се със съответната община и поискайте да Ви включат в патронажна грижа.
 • Специално наети за това хора ще пазаруват и извършат други доставки до дома Ви.

Размерна помощта:

 • За семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610лв. за 2020 г.).
 • За семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915лв. за 2020 г.). Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 –помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 –50 на сто.

Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец, към което се прилага:
  – документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация -за самоосигуряващите се лица;
  – служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) –за трудово заетите лица;
  – декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно:

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка);чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и примерен образец на служебна бележка от работодател са публикувана и на електронната страница на АСП: – раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»; – рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под No 26.Уважаеми родители!

Във връзка със започналата присъствена учебна година, в условие на пандемична обстановка, Ви информираме, че в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се спазват всички мерки за безопасно пребиваване на децата и учениците в училище. Осигурен е строг пропускателен режим с измерване на температурата на децата и персонала на двата входа на училището. Дежурните учители следят за влизането с маски в сградата, като външни лица не се допускат. Помощният персонал осъществява дезинфекция на стаите и коридорите два пъти на смяна, а на сервизните помещения – всеки час.
Осигурена е топла вода, дезинфектанти с безконтактни диспенсъри и хартия за ръце.
Учителите използват всеки възможен случай за провеждане занятията на открито.
Столовото хранене се извършва на три смени с половин час време за дезинфекция на масите и пода между смените.

Вярвам, че с въведените мерки за безопасност, ще успеем да се справим!
От ръководството!