Учениците от Vв клас, заедно с класния си ръководител - Добрин Пелтеков, се възползваха от предоставената възможност и проведоха два поредни часа (на класа) със служителите на РДПБЗН гр. Велико Търново - инспектори Красимира Ганева и Татяна
Борисова.
Темите бяха "Правила за поведение при пожар" и "Правила за поведение
преди, по време и след земетресение".