УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА II ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК

  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК
  • УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план I клас
Училищен учебен план II клас
Училищен учебен план III клас
Училищен учебен план IV клас
Училищен учебен план V клас
Училищен учебен план VI клас
Училищен учебен план VII клас