ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“


Публикувано на: 26 Март, 2021 година 14:05ч.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от І до VІІ клас  и децата от подготвителните групи в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново за учебната 2021/2022г.”
ДОГОВОРИ с издателства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Публикувано на: 20 Март, 2020 година 14:34ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от ІІІ и ІV клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново през учебната 2020/2021г. от издателство Изкуства ЕООД“.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата


Публикувано на: 19 Март, 2020 година 15:15ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от І до VІІ клас  и децата от подготвителните групи в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново за учебната 2020/2021г.”

РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата


Публикувано на 18 Март, 2020 година 13:08ч.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ № 2

Публикувано на 17 Март, 2020 година 12:58ч.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ № 1

ОБЯВА за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП: Доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново

ДОКУМЕНТАЦИЯ за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти  с обяви с предмет:Доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП: Доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново

ОБРАЗЦИ на документи и ПРОЕКТ на договор

Публикувано на: 10 Февруари, 2020 година 11:25ч.


ОБЯВА: Процедура по избор на изпълнител за доставките по схема „Училищен плод/училищно мляко“ за 2019/2020 година.


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от ІV клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново за учебната 2019/2020г.”

Публикувано на: 05 Юли, 2019 година 14:25ч.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства в съответствие с чл.55, ал.1 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от Закона за обществените поръчки


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от І, ІІ, ІІІ, V, VІ и VІІ клас  и децата от подготвителните групи в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново за учебната 2019/2020г.”

Публикувано на: 18 Април, 2019 година 12:15ч.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – гр.Велико Търново през 2019г.”

ДОГОВОР
Публикувано на: 06 Декември, 2018, 16:45ч.
ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ
ОБЯВА
УКАЗАНИЯ за УЧАСТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 –  Образец на договор


ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ № 2 / 11.12.2018г. от заседание на комисията за разглеждане на офертите по Обществена поръчка

Публикувано на: 12 Декември, 2018, 09:50ч.

ПРОТОКОЛ № 1 / 26.11.2018 г. от заседание на комисията за разглеждане на офертите по Обществена поръчка

Публикувано на: 30 Ноември, 2018, 09:20ч.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Публикувано на: 20 Ноември, 2018, 11:20ч.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ПО ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА!

Публикувано на: 15 Ноември, 2018, 16:25ч.

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ПО ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувано на: 14 Ноември, 2018, 14:40ч.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.
Публикувано на: 08 Ноември, 2018, 18:30ч.


ОБЯВА за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ДОКУМЕНТАЦИЯ за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на покрив на сградата на ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”- гр. Велико Търново”

ОБРАЗЕЦ на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА с ПРЕДМЕТ: Ремонт на покрив на сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр.Велико Търново

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА с ПРЕДМЕТ: Ремонт на покрив на сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр.Велико Търново


Публикувана на: 01 Август, 2018, 15:55


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА III И VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Публикувана на: 12 Март, 2018, 16:25


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Публикувана на: 14 Фев., 2018, 16:30


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ


Публикувана на: 14 Дек., 2017, 16:45


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОДОВЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ОТ ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Публикувана на 27 апр., 2017  14 : 17


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА


Информация за публикувана обява за ОП

Документация за ОП за доставка на учебници

Покана до Анубис Булвест ООД

Покана до Оксфорд Юнивърсити прес, представлявано от Бук Хаус АД

Покана до Пиърсън Едйкейшън-Лонгман, представлявано от С.А.Н – ПРО ООД

Покана до Просвета – София АД

Покана до СКОРПИО ВИ ЕООД

Протокол комисия

Решение


Публикувана на 16 Дек., 2016  15 : 55 Редактиране


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОДОВЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ОТ ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА


ОБЯВА

ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 2015/2016 год.

Решение за откриване на процедура

Покани до издателство:

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД

„АНУБИС – БУЛВЕСТ” ООД

„ДАНИЕЛА УБЕНОВА” ЕТ

Пиърсън Eдюкейшън ЛОНГМАН” представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД

„АРХИМЕД 2” ЕООД

„БИТ И ТЕХНИКА” ООД

Приложения към поканите до издателствата

Приложение 1

Приложение 2

Протокол на комисията

Решение за класиране

Информация за сключени договори

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

„АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД

„ДАНИЕЛА УБЕНОВА“ ЕТ

„С.А.Н. –  ПРО“ ООД

„АРХИМЕД2“ ЕООД

„БИТ И ТЕХНИКА“ ООД

Информация за извършени плащания

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

„АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД

„ДАНИЕЛА УБЕНОВА“ ЕТ

„С.А.Н. –  ПРО“ ООД

„АРХИМЕД2“ ЕООД

„БИТ И ТЕХНИКА“ ООД

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Решение за откриване на процедура

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ

Публична покана

Документи

Протокол

Договор